O Poradni

ZAPRASZAMY

Terminarz badań diagnostycznych

Rodzicu, zgłoś się do nas, jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko…

 • jest bardzo ruchliwe lub zbyt wolne, ma tiki, ogryza paznokcie, moczy się,
 • ma trudności w rysowaniu, posługuje się raz prawą, raz lewą ręką, ma kłopoty w szkole, trudności z nauką,
 • sprawia kłopoty wychowawcze, zachowuje się niezrozumiale,
 • ma kłopot z wyrażaniem uczuć, jest zamknięte w sobie lub wybuchowe,
 • spotkało się ze „złym dotykiem” lub to podejrzewasz,
 • ma kłopot w kontakcie z rówieśnikami lub z dorosłymi,
 • Ma trudności z wymową:

-w wieku 3-4 lat nie mówi lub mówi bardzo mało, ma problemy z płynnością mówienia,

-w wieku 5 lat zamienia głoski w trakcie mówienia,

-w wieku 6 lat nie wymawia „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „r”, nie potrafi przegłoskować słów.

Nauczycielu, skontaktuj się z nami, jeśli Twój uczeń…

 • nie jest w stanie opanować na czas treści programowych,
 • popełnia uporczywe błędy i ma trudności w nauce języków obcych,
 • ma wadę wymowy,
 • ma trudności natury emocjonalnej, nie może znaleźć swego miejsca w grupie.
 • Możesz zwrócić się do nas także wtedy, gdy:

-nasza opinia o Twoim wychowanku jest zbyt skąpa czy niezrozumiała,

-szukasz nowych pomysłów i rozwiązań w pracy z uczniami,

-oczekujesz fachowej pomocy w pracy z zespołem klasowym,

-potrzebujesz wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

-chcesz podzielić się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami i doskonalić swój warsztat pracy.

FORMY POMOCY

DIAGNOZA

 • trudności szkolnych dzieci i młodzieży
 • dzieci niepełnosprawnych  – w tym autystycznych, niedowidzących i niedosłyszących
 • zaburzeń mowy dzieci i młodzieży
 • zaburzeń w zachowaniu i trudności wychowawczych
 • predyspozycji psychofizycznych przy wyborze zawodu i szkoły

TERAPIA GRUPOWA

 • integracja klasy
 • doskonalenie technik uczenia się
 • socjoterapia
 • treningi pamięci
 • warsztaty zawodoznawcze
 • rozwój osobowości

TERAPIA INDYWIDUALNA

 • logopedyczna
 • pedagogiczna
 • psychologiczna
 • dzieci z autyzmem

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 • Program szkoleń dla nauczycieli – popularyzujemy wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną zgodnie z potrzebami środowiska
 • Pedagogizacja rodziców – prelekcje, warsztaty, grupy
 •  różne formy pracy z grupą metodami warsztatowymi – Szkoła dla rodziców i wychowawców;  Grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych; Grupa wsparcia dla rodziców dzieci jąkających się; Profilaktyką zachowań problemowych

OPINIOWANIE

Wydajemy opinie w sprawach:

 • określenia dojrzałości szkolnej
 • odroczenia obowiązku szkolnego
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • innych określonych w odrębnych przepisach

ORZEKANIE

Wydajemy orzeczenia w sprawach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły
 • indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, z zaburzeniami sprzężonymi, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie
 • kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem
 • kształcenia specjalnego dla uczniów niedosłyszących/niesłyszących
 • kształcenia specjalnego dla uczniówniedowidzących/niewidomych

INNE

 • zgodnie ze zgłaszanym przez Państwa zapotrzebowaniem w ramach możliwości naszej placówki

Dane badanych uczniów oraz wyniki badań podlegają ochronie, udostępniane są rodzicom i opiekunom prawnym oraz sądom na ich wniosek.

Standardy obsługi klienta

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach

 • Klient ma dostęp do usług świadczonych przez poradnię przez 5 dni w tygodniu, również w godzinach popołudniowych.
 • Z usług poradni mogą korzystać rodzice, dzieci i nauczyciele z terenu gmin: Łapy, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna i Poświętne.
 • W miarę możliwości ze szkoleń dla nauczycieli mogą również korzystać osoby spoza naszego terenu. W przypadku ograniczonej ilości miejsc pierwszeństwo w tym przypadku mają nauczyciele z terenu działania naszej placówki.
 • Zgłoszenie na badania / terapię może być dokonane osobiście w sekretariacie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na naszej stronie w części DRUKI
 • Zgłoszenia na badania może dokonać rodzic lub prawny opiekun dziecka a także uczeń, jeśli ukończył 18 lat.
 • Zgłoszenia szkół na działania grupowe (szkolenia, prelekcje, warsztaty) odbywają się za pomocą formularza, najlepiej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tematu i terminu.Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na naszej stronie w części DRUKI
 • Czas oczekiwania na pomoc psychologiczno-pedagogiczną bądź logopedyczną uzależniony jest od ilości osób oczekujących w kolejce. O terminie spotkania sekretariat powiadamia telefonicznie bądź poprzez szkołę.
 • Przyjmujemy naszych klientów w indywidualnie ustalanych terminach.
 • Jeśli umówiona wcześniej wizyta ulegnie opóźnieniu, nie powinno ono przekroczyć 15 minut.
 • Badania prowadzone są zgodnie z uznanymi wytycznymi postępowania diagnostycznego. Przypadki trudne diagnostycznie konsultowane są z interdyscyplinarnych zespołem diagnostycznym poradni.
 • Klient jest zawsze informowany o wynikach przeprowadzonych badań.
 • Usługi dla klientów niepełnosprawnych ruchowo są świadczone w poradni lub w miejscu ich zamieszkania.
 • Opinia po przeprowadzonych badaniach wystawiana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni zaś jej treść jest szczegółowo omawiana z klientem. W przypadku potrzeby dostarczenia dokumentacji medycznej lub innej – termin ten może ulec wydłużeniu.
 • Posiedzenie Zespołu Orzekającego odbywa się w terminie do 30 dni od terminu złożenia przez rodziców wniosku o wydanie orzeczenia.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego wydawane jest w terminie do 14 dni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego.
 • Wszystkie badania i konsultacje koordynowane są przez dyrektora poradni, który na bieżąco monitoruje jakość świadczonych usług.
 • Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące świadczonych usług są rozpatrywane przez dyrektora poradni.

 

Procedury

Procedury wydawania opinii i orzeczeń

OPINIE

Zgłoszenia osobiście z wypełnionym wnioskiem lub telefonicznie; wskazane dodatkowe dokumenty, np. zeszyty szkolne, opinia wychowawcy, opinia polonisty, opinia lekarza.

O wyznaczonym terminie badania informujemy osobiście lub przez szkołę, do której uczęszcza uczeń.

Badanie psychologiczne i pedagogiczne odbywa się w wyznaczonym wcześniej terminie.

Po badaniu psycholog i pedagog omawiają wyniki badań i udzielają porady dotyczącej dalszej pracy z dzieckiem.

Opinia po przeprowadzonych badaniach wystawiana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych zaś jej treść jest szczegółowo omawiana z klientem. W przypadku potrzeby dostarczenia dokumentacji medycznej lub innej – termin ten może ulec wydłużeniu.

Opinia wysyłana jest pocztą listem zwykłym (nie dotyczy mieszkańców Łap – odbiór osobisty)

 

ORZECZENIA

Poradnia wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego w przypadku gdy stan zdrowia znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający działający w poradni. W skład zespołu wchodzą: dyrektor poradni, lekarz, pedagog, psycholog i logopeda.

Skład zespołu ustalany jest każdorazowo i zależy od indywidualnego przypadku omawianego dziecka.

Wymagane jest złożenie wniosku oraz zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka – w przypadku nauczania indywidualnego zaświadczenia od lekarza specjalisty; zaświadczenie ma zawierać rozpoznanie schorzenia oraz określenie, na jaki okres nauczanie indywidualne jest konieczne.

Wnioskodawca zostaje poinformowany o posiedzeniu Zespołu Orzekającego, w którym osobiście może uczestniczyć.

Posiedzenie Zespołu Orzekającego odbywa się raz w miesiącu (standardowo – ostatni wtorek miesiąca, w nagłych wypadkach- poza harmonogramem).

O decyzji Zespołu Orzekającego można dowiedzieć się osobiście bądź telefonicznie.

Orzeczenie wnioskodawca otrzymuje w terminie około dwóch tygodni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Dodaj komentarz