RODO i o nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach jest placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach obejmuje bezpłatną opieką dzieci szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Łapy oraz gmin: Poświętne, Turośń Kościelna, Zawady i Suraż.
Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie diagnozy, terapii, doradztwa, profilaktyki. Poradnia zatrudnia psychologów, pedagogów, logopedów, lekarza konsultanta. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczne udzielana jest:
• na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka;
• na wniosek nauczycieli i pedagogów szkolnych w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi;
Opinie, informacje i orzeczenia poradni wydawane są na pisemny wniosek rodziców i przekazywane rodzicom.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łapach z siedzibą w Łapach, ul. Boh. Westerplatte 8, kod pocztowy 18-100, adres e-mail: poradnialapy@wp.pl, tel. 85 7152334

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łapach możliwy jest pod adresem email: ………………….

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „a”, „c” – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz.U z 2018 poz. 996 t.j. /

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.

W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającemu na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Podpisała
p.o. dyrektora Aneta Waszkiewcz

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach

Radę Pedagogiczną stanowią:

 

Imię
i nazwisko
Stanowisko Specjalizacja
Aneta Waszkiewicz p.o. dyrektora

psycholog

socjoterapia, rewalidacja osób ze spektrum autyzmy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, tyflopedagogika, biofeedback, trener „Warsztatów dla Dobrych Rodziców”
Małgorzata Łuczaj pedagog Terapia pedagogiczna, socjoterapia, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, Terapeuta środowiskowy (w trakcie), Interwencja kryzysowa
Hanna Danowska pedagog Terapia Integracji Sensorucznej, oligofregopedagogika, biofeedback, wczesne wspomaganie rozwoju, Trening Umiejętnosci Społecznych, trener „Warsztatów dla Dobrych Rodziców”
Katarzyna Pułaska pedagog Terapia pedagogiczna, terapia ręki,  oligofregopedagogika, biofeedback
Magdalena Kucharska psycholog Socjoterapia, interwencja kryzysowa, Trening Zastępowania Agresji,
Marta Żur-Kuźmicz psycholog Terapia psycholgiczna, Trener Familylab,
Anna Zawada psycholog Trening Umiejętnosci Społecznych, terapia poznawczo-behawioralna, biofeedback
Paweł Wakuła psycholog/terapeuta Systemowa terapia rodzin, psychoterpia, socjoterpia, Interwencja Kryzysowa
Iwona Jaźwińska logopeda Neurologopedia, socjoterapia, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”
Arletta Maciejczuk logopeda Neurologopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Maria Ostrowiecka logopeda Neurologopedia,Tomatis, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

 

************************************************************************************

STATUT PORADNI

Procedura PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

PROCEDURY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

Dodaj komentarz