Procedury

Procedury wydawania opinii i orzeczeń

OPINIE

 1. Zgłoszenia osobiście z wypełnionym wnioskiem lub telefonicznie; wskazane dodatkowe dokumenty, np. zeszyty szkolne, opinia wychowawcy, opinia polonisty, opinia lekarza.
 2. O wyznaczonym terminie badania informujemy osobiście lub przez szkołę, do której uczęszcza uczeń.
 3. Badanie psychologiczne i pedagogiczne odbywa się w wyznaczonym wcześniej terminie.
 4. Po badaniu psycholog i pedagog omawiają wyniki badań i udzielają porady dotyczącej dalszej pracy z dzieckiem.
 5. Pisemną opinię wydaje się po około trzech tygodniach od dnia omówienia wyników badań z rodzicami.

ORZECZENIA

 1. Poradnia wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego w przypadku gdy stan zdrowia znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.
 2. Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający działający w poradni. W skład zespołu wchodzą: dyrektor poradni, lekarz, pedagog, psycholog i logopeda.
 3. Wymagane jest złożenie wniosku oraz zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka – w przypadku nauczania indywidualnego zaświadczenia lekarskiego, zawierającego rozpoznanie schorzenia oraz określenie, na jaki okres nauczanie indywidualne jest konieczne.
 4. Wnioskodawca zostaje poinformowany o posiedzeniu Zespołu Orzekającego, w którym osobiście może uczestniczyć.
 5. Posiedzenie Zespołu Orzekającego odbywa się raz w miesiącu (standardowo – ostatni wtorek miesiąca, w nagłych wypadkach- poza harmonogramem).
 6. O decyzji Zespołu Orzekającego można dowiedzieć się osobiście bądź telefonicznie.
 7. Orzeczenie wnioskodawca otrzymuje w terminie około dwóch tygodni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.
 8. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Dodaj komentarz