CZYTELNIA

PRZEMOC W RODZINIE – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,  w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Po więcej informacji na ten temat oraz o możliwościach uzyskania pomocy zapraszamy na stronę:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

*********************************************

Badania przesiewowe

dzieci 5 i 6-letnich oraz uczniów klas II

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach od wielu lat corocznie obejmuje badaniami przesiewowymi dzieci 5 i 6 letnie w pięciu gminach powiatu białostockiego. Rocznie taką pomocą objętych jest około 200-300 dzieci.

Celem tych badań jest wstępne poznanie poziomu elementarnych umiejętności w zakresie przygotowania do nauki czytania, pisania i funkcjonowania w grupie klasowej; wczesne wykrywanie deficytów rozwojowych, ukierunkowanie form pomocy dzieciom oraz planowanie pogłębionej diagnozy dla uczniów z poważnymi deficytami rozwojowymi.

Ponieważ realizacja badań przesiewowych wymaga ścisłej współpracy Poradni ze szkołą lub przedszkolem, ważne jest ustalenie konkretnych terminów realizacji badań oraz uzyskanie pisemnej zgody rodziców na udział dzieci w tych badaniach. Są one prowadzone na terenie przedszkola lub szkoły. Najlepszym okresem do badań przesiewowych jest październik, listopad, grudzień. Narzędziem badawczym jest Arkusz Badania Dziecka z klasy ”0” (6-latek, 5-latek) oraz program „Słyszę”.

Po przeprowadzeniu badań dokonuje się ich wnikliwej analizy oraz opracowuje i przekazuje wyniki wraz z zaleceniami postdiagnostycznymi. Są one przekazywane rodzicom i wychowawcom. Pozwala to na wczesne rozpoznanie dzieci z grupy ryzyka edukacyjnego, bardziej niż inne podatnych na niepowodzenia szkolne. Można wówczas zaplanować wczesną interwencję w postaci organizowania i udzielania dzieciom specjalistycznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wsparcia rozwojowego.

Do grup edukacyjnego ryzyka należą min.:

 1. Dzieci niepełnosprawne (z upośledzeniem umysłowym, niewidome i słabo widzące, niesłyszące i słabo słyszące, z autyzmem i niepełnosprawnością ruchową)
 2. Dzieci z chorobami przewlekłymi
 3. Dzieci z ADHD
 4. Dzieci z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się
 5. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 6. Dzieci niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym
 7. Dzieci wybitnie zdolne
 8. Dzieci zaniedbane środowiskowo
 9. Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi związanymi np. ze zmianą środowiska edukacyjnego

 

Badania przesiewowe poprzedzone są konsultacjami z dyrektorami i nauczycielami przedszkoli i klas „0” oraz pośrednio z rodzicami dzieci. Pracownicy Poradni na podstawie zebranych informacji oraz obserwacji własnych dokonują wstępnej oceny rozwoju psychofizycznego dziecka. Uwzględniony jest też rozwój mowy, sprawność dużej i małej motoryki, lateralizacji, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz rozwój społeczno- emocjonalny dziecka 5 i 6 letniego.

Wyniki badań przesiewowych przedstawiane są rodzicom i nauczycielom wraz ze szczegółowymi zaleceniami do dalszej pracy na terenie domu i szkoły. Dzieci, u których wstępne badania wykazały wadę wymowy są dokładnie diagnozowane, ewentualnie kierowane na konsultacje u audiologa oraz w miarę potrzeby objęte terapią logopedyczną na terenie szkoły lub poradni.

Dzieci, które zostały rozpoznane jako zagrożone niepowodzeniami w nauce czytania i pisania kierowane są na pogłębione badania diagnostyczne psychologiczno- pedagogiczne w poradni, a następnie kierowane na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne lub terapię pedagogiczną.

Wczesne rozpoznanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielenie im pomocy specjalistycznej może w znacznym stopniu wyrównać ich szanse edukacyjne, zapobiec niepowodzeniom szkolnym oraz nie dopuścić do wtórnych zaburzeń zachowania i emocji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach monitoruje nabywanie umiejętności czytania wybranej populacji uczniów wcześniej uczestniczących w badaniach przesiewowych 6 latków. Ponownym badaniom przesiewowym poddawane są dzieci z klas II. Narzędziem badawczym jest „Przesiewowy Test Dekodowania” M. Szczerbińskiego i O. Pelec- Pękali.

Uzyskane wyniki pozwalają ustalić przyczyny i rozmiar trudności. Rezultaty badań mogą dostarczyć istotnych wskazówek odnośnie ustalenia kierunku terapii prowadzonej z dzieckiem.

Test ten prowadzony jest indywidualnie z dzieckiem na terenie szkoły. Realizuje się go po uzyskaniu zgody od rodziców oraz po konsultacjach z nauczycielem nauczania zintegrowanego. Wyniki oraz ogólna ocena rozwoju psychofizycznego dzieci są przedstawiane na zebraniu z rodzicami oraz omawiane indywidualnie z rodzicem i nauczycielem, szczególnie w przypadku stwierdzenia znaczących zaburzeń rozwojowych dziecka. Na zebraniu klasowym prezentowane są też różnorodne formy pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Przekazane są sugestie do pogłębionej diagnozy psychologiczno- pedagogicznej na terenie poradni, konsultacji medycznej oraz dalszej pracy z dzieckiem na zespole korekcyjno- kompensacyjnym lub zajęciach z terapii pedagogicznej i logopedycznej. Przedstawiane są również formy zajęć dodatkowych np. kółka zainteresowań, zajęcia w Domu Kultury, w Świetlicy Socjoterapeutycznej, Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców prowadzona w Poradni w Łapach.

Wytypowane dzieci z tzw. grupy ryzyka dysleksji maja zalecone dalsze badanie na przełomie klasy II i III. Badane są wówczas „Baterią metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych” (M. Bogdanowicz, D. Kalka, U. i B. Radke, K. Karasiewicz). Ta metoda stanowi podstawę do ustalenia przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka oraz pozwala ustalić wstępne rozpoznanie dysleksji rozwojowej. W oparciu o wyniki badań można ustalić program indywidualnej terapii pedagogicznej.

Wczesne wyłonienie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warunkuje szybką pomoc i ostatecznie trafne zdiagnozowanie danego przypadku. Ważne jest w miarę szybkie podjęcie działań terapeutyczno- edukacyjnych, które pozwolą dziecku radzić sobie z problemami rozwojowymi, poprzez kształtowanie adekwatnej samooceny i poprzez budowanie pomyślnych relacji z rówieśnikami.

 

*********************************************


99 sposobów

okazywania dzieciom miłości

 


 1. Zauważaj je.
 2. Uśmiechaj się do nich.
 3. Słuchaj co mówią.
 4. Słuchaj gdy mówią.
 5. Nazywaj je tak, jak lubią.
 6. Pamiętaj o ich urodzinach i innych świętach.
 7. Pytaj co u nich słychać.
 8. Patrz w oczy, gdy z nimi rozmawiasz.
 9. Baw się z nimi.
 10. Czytaj im na głos.
 11. Śmiej się razem z nimi.
 12. Bądź miły dla nich.
 13. Mów jak najczęściej „tak”.
 14. Zapewniaj, że mają prawo czuć to co czują.
 15. Określaj granice gwarantujące im bezpieczeństwo.
 16. Bądź uczciwy wobec nich.
 17. Bądź sobą.
 18. Wysłuchuj ich opowieści.
 19. Przytulaj je.
 20. Zapomnij czasem o swoich zmartwieniach i bądź z nimi.
 21. Zauważaj różnice w ich zachowaniu.
 22. Dawaj im możliwość wyboru gdy proszą o radę.
 23. Spędzaj z nimi czas poza domem.
 24. Sprawiaj im niespodzianki.
 25. Zostawaj z nimi gdy się czegoś boją.
 26. Zapraszaj je czasem na lody.
 27. Mów jak się zachować, gdy źle postępują.
 28. Nakarm je gdy są głodne.
 29. Ciesz się ich odkryciami.
 30. Podzielaj ich zachwyty.
 31. Wysyłaj im kartki, listy.
 32. Idź za nimi gdy chcą cię prowadzić.
 33. Dostrzegaj ich nieobecność.
 34. Dzwoń do nich, żeby usłyszeć ich głos.
 35. Chowaj im drobne upominki, żeby znajdowały.
 36. Zostawiaj im własną przestrzeń.
 37. Pomagaj im kolekcjonować ulubione skarby.
 38. Rozmawiaj o ich snach i marzeniach.
 39. Śmiej się z ich żartów.
 40. Odprężaj się w kontaktach z dziećmi.
 41. Klękaj, kucaj, przysiadaj, by mieć oczy na ich poziomie.
 42. Odpowiadaj na ich pytania.
 43. Mów jakimi są wspaniałymi dziećmi.
 44. Pielęgnuj wspólne zwyczaje.
 45. Ucz się tego czego one się uczą.
 46. Używaj więcej słuchu, a mniej mowy.
 47. Bądź do ich dyspozycji.
 48. Chodź na ich występy, mecze i popisy.
 49. Znajduj wspólne tematy.
 50. Trzymaj je za rękę na spacerach.
 51. Przepraszaj, gdy zrobisz błąd.
 52. Słuchaj z nimi ich ulubionej muzyki.
 53. Dotrzymuj złożonych obietnic.
 54. Machaj ręką i uśmiechaj się przy rozstaniach.
 55. Dekoruj mieszkanie ich rysunkami.
 56. Dziękuj im.
 57. Podkreślaj to, co w nich lubisz.
 58. Zostawiaj im wycinki z gazet na tematy, które je interesują.
 59. Mów im komplementy.
 60. Dostrzegaj gdy robią coś dobrze.
 61. Poświęcaj im dużo uwagi.
 62. Zachęcaj do zabaw, w których nie ma rywalizacji.
 63. Pytaj je o zdania.
 64. Poznawaj je z twoimi przyjaciółmi.
 65. Pozwalaj im samodzielnie rozwiązywać problemy.
 66. Chciej poznać ich znajomych.
 67. Chciej poznać rodziców ich znajomych.
 68. Pozwalaj im mówić jak się czują.
 69. Pomóż im osiągnąć ważną dla nich umiejętność.
 70. Pozwól im zachowywać się jak na dzieci przystało.
 71. Chwal więcej, krytykuj mniej.
 72. Bądź konsekwentny.
 73. Przyznawaj się do popełnianych błędów.
 74. Opiekuj się nimi.
 75. Troszcz się o nie.
 76. Proś je o pomoc.
 77. Wspieraj je.
 78. Obserwuj jak dorastają.
 79. Z miejsca mów co cię niepokoi w ich zachowaniu.
 80. Włączaj ich do rodzinnych rozmów.
 81. Szanuj je.
 82. Przychodź często do ich szkoły.
 83. Zdobywaj się na wyrozumiałość, gdy mają trudny dzień.
 84. Czasem powygłupiaj się z nimi.
 85. Miej dla nich czas.
 86. Zachęcaj je do twórczości.
 87. Akceptuj je takimi jakie są.
 88. Bądź ich obrońcą.
 89. Uznawaj ich indywidualność.
 90. Rozmawiaj z nimi szczerze.
 91. Ufaj im.
 92. Zachęcaj je do pomagania innym.
 93. Rób z nimi to, co lubią robić.
 94. Decyzję ich dotyczące podejmuj razem z nimi.
 95. Odwiedzaj je, gdy są chore.
 96. Pomagaj im uczyć się na własnych błędach.
 97. Zabieraj je w ciekawe miejsca.
 98. Opowiadaj im o swoich marzeniach.
 99. Świętuj razem z nimi sukcesy

 


Dodaj komentarz