Wada wymowy

CZY MOJE DZIECKO MA WADĘ WYMOWY ?

Rodzice nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że zapobieganie i korekcja wad wymowy to jednocześnie zapobieganie trudnościom szkolnym. Dziecko źle mówiące bardzo często pisze z błędami, słabo czyta, unika swobodnych wypowiedzi.

Zastanawiają się, czy ich dziecko mówi poprawnie, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy jest opóźniony albo zaburzony. Nie u wszystkich dzieci rozwój mowy przebiega jednakowo. Zdarzają się też różnice w kolejności przyswajania przez dziecko poszczególnych głosek.
Normą jest gdy dziecko…

  • w wieku 3 lat – mówi prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i następujące spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, w, t, d, l, li, s, z, c, dz, j, k, ki, g, gi, dz
  • w wieku 4 lat – wymawia: s,z,c,dz
  • w wieku 5 – 6 lat – wymawia : sz, ż, cz, dż, r
  • w wieku 7 lat – poprawnie wymawia wszystkie głoski w mowie spontanicznej

O WADLIWEJ WYMOWIE MOŻNA MÓWIĆ GDY …

różni się ona od mowy będącej w powszechnym użyciu (nie należy mylić wad wymowy z nieukończonym rozwojem mowy, który charakteryzuje się wymowa właściwą dla wcześniejszych okresów życia dziecka np. gdy 3 – letnie dziecko mówi „skoła” a nie : szkoła” nie mówimy wówczas o wadzie wymowy . Jeżeli w taki sposób wymawia to słowo 7 – letnie dziecko należy zgłosić się do logopedy.

Dodaj komentarz