Trudności szkolne dziecka

CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ TRUDNOŚCI SZKOLNYCH
MOJEGO DZIECKA

Najczęstszą przyczyną zgłoszeń na badania do poradni są trudności szkolne. Jest to nazwa-worek. Za tym określeniem kryje się bardzo wiele. Zawsze trzeba szukać pomocy, niekiedy jednak wystarczy chwila refleksji i okaże się, że pomoc taka jest w zasięgu ręki.

Ogólnie przyczyny niepowodzeń szkolnych możemy podzielić na takie, które tkwią w dziecku oraz te związane z warunkami, w których dziecko przebywa.

Do przyczyn tkwiących w dziecku należą:

 • niepełnosprawność intelektualna;
 • deficyty w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych;
 • wady w budowie i funkcjonowaniu narządów zmysłów i ruchu;
 • wady lub zaburzenia rozwoju mowy;
 • zaburzenia dynamiki procesów nerwowych;
 • ogólny stan zdrowia dziecka.

Paradoksalnie, ale również szczególne uzdolnienia i wysoki poziom intelektualny mogą mieć niepowodzenia edukacyjne, jest to spowodowane min. niedostosowaniem wymagań do ich możliwości.

Przyczyny tkwiące w środowisku ogólnie dzielimy na te, które tkwią rodzinie i w szkole.

Czynniki rodzinne to min.:

 • sytuacja ekonomiczna;
 • zróżnicowanie kulturowe;
 • dezorganizacja rodziny – niewydolność wychowawcza, modelowanie patologicznych wzorów zachowania.

Czynniki tkwiące w szkole to min.:

 • warunki materialne szkoły;
 • liczebność klas;
 • niewłaściwie skonstruowany plan lekcji;
 • zbyt częste zmiany uczących nauczycieli;
 • brak wystarczających kwalifikacji nauczycieli;
 • cechy osobowościowe nauczycieli;
 • niedostosowanie form i metod nauczania;
 • przeładowanie programu nauczania.

Istotną przyczyną trudności szkolnych w przypadku pewnej grupy uczniów jest brak gotowości do podjęcia nauki w momencie jej rozpoczynania. Nie każde dziecko, które potrafi czytać, pisać i ładnie recytuje wierszyki jest dojrzałe do podjęcia obowiązku szkolnego. Prócz tych typowo szkolnych umiejętności należy brać również pod uwagę dojrzałość społeczną i emocjonalną dziecka.

Warto zatem wsłuchać się uważnie w sugestie nauczycielki i rozważyć możliwość pozostawienia dziecka na drugi rok w grupie bądź klasie. Zawsze zaś można skorzystać z możliwości przebadania dziecka poradni w celu określenia jego dojrzałości oraz możliwości.

W przypadku niepowodzeń szkolnych często trudno jest jednoznacznie wskazać jeden czynnik doprowadzający do powstania trudności. Najwłaściwszym podejściem jest do rozpatrywania tego zagadnienia jest przyjęcie istnienia „układów ryzyka” – splotu kilku czynników. Do czynników tych należy etap i faza w cyklu rozwoju, posiadane umiejętności, warunki życia i wpływ środowiska – zarówno rówieśniczego, jak i osób dorosłych.

Rozpatrując układ ryzyka w przypadku każdego dziecka należy pamiętać o zachowaniu perspektywy czasowej – uwzględnić sytuację zarówno przeszłą, jak i teraźniejszą, a także brać pod uwagę przyszłość dziecka.

Wg statystyk przeciętny polski rodzic poświęca dziennie dziecku 7 minut. I nie jest to oczywiście czas na pranie czy przygotowywanie posiłków. Jeśli naprawdę nie możemy więcej – warto, aby któreś z tych cennych 7 minut poświęcić na zadanie sobie paru istotnych pytań:

 • Co się dzieje z moim dzieckiem?
 • Dlaczego tak się dzieje?
 • Jak mogę pomóc?

A jeśli nie jesteście w stanie Państwo pomóc – zapraszamy do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach. Pamiętajmy jednak, że zawsze chodzi o to, aby pomóc – aby dziecku było łatwiej przezwyciężyć trudności.
W żadnym wypadku takie działanie nie powinno się przerodzić w „polowanie na czarownice” i szukanie za wszelką cenę winnego.
Krok pierwszy: zaczynamy od siebie…

Dodaj komentarz