Uczniowie z dysleksją

PROPOZYCJA KRYTERIÓW OCENIANIA
UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH

UWAGI WSTĘPNE

Przez dysleksję rozwojową rozumie się syndrom zaburzeń /zazwyczaj współwystępujących/, do których należą specyficzne trudności w czytaniu /dysleksja/, specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni /dysortografia/, specyficzne trudności w opanowaniu kaligraficznego pisma /dysgrafia/.

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej /publicznej bądź niepublicznej/, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.*

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, techniki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się ze specyfiki tych zajęć.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 7.09.2004,§6 pkt.3

WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO I OBCEGO
Z UWZGLEDNIENIEM POTRZEB UCZNIA DYSLEKTYCZNEGO

STOPIEŃ CELUJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY…
 • Osiągnął wykraczający ponad program nauczania poziom wymagań edukacyjnych
 • Twórczo wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych
 • Uczestniczy w konkursach i turniejach przedmiotowych
 • Podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych samodzielnie korzysta ze słownika ortograficznego
 • Przy pomocy słownika samodzielnie sprawdza i poprawia całkowicie tekst
 • Bardzo dobrze zna zasady ortografii
 • Posiada bardzo dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości / określonych w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej/
 • Nie korzysta z wydłużonego czasu pisania sprawdzianów
 • Systematycznie prowadzi udokumentowaną pracę samokształceniową lub aktywnie uczestniczy w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
STOPIEŃ BARDZO DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY…
 • Osiągnął dopełniający poziom wymagań, a więc objęte programem nauczania treści kształcenia potrafi wykorzystać w sytuacjach problemowych
 • Podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych samodzielnie korzysta ze słownika ortograficznego
 • Przy pomocy słownika samodzielnie sprawdza i poprawia całkowicie tekst
 • Bardzo dobrze zna zasady ortografii
 • Posiada bardzo dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości /określonych w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej/
 • Nie korzysta z wydłużonego czasu pisania sprawdzianów
 • Prowadzi udokumentowaną pracę samokształceniową lub aktywnie uczestniczy w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
 • Widoczne są bardzo duże postępy ucznia w nauce /w stosunku do możliwości określonych w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej/
STOPIEŃ DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY…
 • Osiągnął rozszerzający poziom wymagań (zna treści kształcenia wychodzące ponad podstawę programową)
 • Zdobytą wiedzę stosuje bez kłopotów w sytuacjach typowych, a niekiedy radzi sobie z sytuacją problemową
 • Podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych korzysta ze słownika ortograficznego
 • Dobrze zna zasady ortograficzne
 • Posiada dobre tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości
 • Przy pomocy słownika i niewielkiej pomocy nauczyciela sprawdza i poprawia całkowicie dyktando
 • Sporadycznie korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów
 • Dobrze prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów
 • Widoczne są duże postępy ucznia w nauce
STOPIEŃ DOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY…
 • Osiągnął podstawowy poziom wymagań gwarantujący dalsze poznanie, tzn. pamięta i stosuje w sytuacjach typowych najważniejsze treści kształcenia zapisane w podstawie programowej
 • Podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych słabo korzysta ze słownika ortograficznego
 • W średnim stopniu zna zasady ortografii
 • Posiada dość wolne tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości
 • Przy pomocy słownika i dużej pomocy nauczyciela sprawdza i poprawia całkowicie dyktando
 • Często korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów
 • Poprawnie prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów
 • Widoczne są średnie postępy ucznia w nauce
STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY…
 • Osiągnął konieczny do dalszej nauki (rozwoju) poziom wymagań, tzn. pamięta, rozumie najważniejsze treści ujęte w podstawie programowej na tyle, żeby zastosować je w zadaniach typowych i prostych
 • Podczas pisemnych prac z języka polskiego i języków obcych w bardzo słabym stopniu potrafi korzystać ze słownika ortograficznego
 • Zna niewiele zasad ortograficznych
 • Posiada wolne tempo i technikę czytania w stosunku do swoich możliwości
 • Mimo dużej pomocy nauczyciela nie potrafi sprawdzić i poprawić dyktanda
 • Prawie zawsze korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów
 • Na prośbę nauczyciela prowadzi słowniczek trudniejszych wyrazów
 • Mało zauważalne są postępy ucznia w nauce
STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY…
 • Nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań umożliwiającego dalszy rozwój
 • Nie umie korzystać ze słownika ortograficznego
 • Nie zna zasad ortografii
 • Nie potrafi czytać płynnie nawet przy wolnym tempie czytania
 • Mimo bardzo dużej pomocy nauczyciela nie potrafi sprawdzić i poprawić dyktanda
 • Zawsze korzysta z wydłużonego czasu pisania pisemnych sprawdzianów, niestety bezskutecznie
 • Mimo próśb nauczyciela nie prowadzi słowniczka trudniejszych wyrazów

Brak jakichkolwiek postępów ucznia w nauce

Dodaj komentarz