Postępowanie w sytuacji niemożliwości realizowania

przygotowania przedszkolnego przez dziecko sześcioletnie, którego stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do zerówki

  • Za realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego odpowiada dyrektor szkoły w rejonie której dziecko zamieszkuje (art. 14 ust.3; art. 14b ust. 2 ustawy o systemie oświaty).
  • Rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły podstawowej, w rejonie której zamieszkuje dziecko z prośbą o wyrażenie zgody na realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym.
  • Rodzic do wniosku dołącza aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym uczęszczanie do przedszkola w danym roku szkolnym.
  • Dyrektor szkoły podstawowej, w rejonie której zamieszkuje dziecko może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku o którym mowa w punkcie 1. , poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym oraz określić warunki jego spełniania wskazując na konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  • Przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w klasie I rodzic przedstawia opinię o gotowości szkolnej, o której mowa w punkcie 4. dyrektorowi szkoły, który wydał wcześniejszą zgodę na realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym.

Stan prawny na dzień 21.06.2007 r.*

*Obecnie trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów w tym zakresie. Prosimy o ewentualne uwzględnienie tych zmian.

Dodaj komentarz