PRZED WYBOREM ZAWODU

 Świat się zmienia i zmieniają się wymagania rynku pracy. Nie da się dziś skutecznie znaleźć ciekawej pracy bez wiedzy i kompetencji zawodowych oraz bez zaplanowanego rozwoju zawodowego zgodnego z osobistymi możliwościami i potrzebami rynku pracy. Dlatego młody człowiek stojąc przed wyborem zawodu i dalszego kierunku kształcenia powinien dobrze zastanowić się przed ostatecznym podjęciem decyzji zawodowej.

Biorąc pod uwagę fakt łatwego przemieszczania się ludzi w świecie, należy uwzględnić tendencje zawodowe również na innych niż polski rynkach pracy. Od kilku lat znaczna część młodzieży emigruje za granicę w poszukiwaniu miejsc pracy. Wykształceni i z nabytymi kwalifikacjami zawodowymi uznawanymi w Europie, mogą znajdować legalną pracę. Również w naszym kraju cenieni i poszukiwani są fachowcy. Najszybciej można uzyskać kwalifikacje w trzyletniej szkole zawodowej lub w czteroletnim  technikum zawodowym, oczywiście po zdaniu egzaminu zawodowego. Licea ogólnokształcące znacznie wydłużają czas zdobywania zawodu. Zarówno w liceach, jak i w technikach można zdawać egzamin maturalny, który daje możliwość wyższego wykształcenia na różnych uczelniach w kraju i zagranicą. Istnieją również możliwości uzupełniania wykształcenia lub przekwalifikowania się na inne zawody. Wszystko zależy od samego ucznia i właściwego zaplanowania osobistej ścieżki kariery zawodowej. Pomimo tego, że większość młodych ludzi jest często jeszcze niezdecydowana co do wyboru szkoły, to faktem jest, że w od połowy marca każdego roku, w polskim systemie edukacyjnym rozpoczyna się składanie dokumentów do wybranych szkół ponadgimnazjalnych.

 

Aby te decyzje były właściwe, należy uwzględnić:

 

CZYNNIKI TRAFNEGO WYBORU ZAWODU

 

Poznać siebie

 • możliwości intelektualne, między innymi pojemność pamięci do szybkiego uczenia się,
 • zainteresowania zauważane już od dzieciństwa,
 • szczególne uzdolnienia,
 • temperament,
 • poziom umiejętności szkolnych oraz manualnych,
 • cechy charakteru,
 • aktualny stan zdrowia oraz przeciwwskazania do wykonywania określonych zawodów,
 • zasób wiedzy szkolnej mierzony ocenami i egzaminem.

Poznać zawody

 • informacje o grupach zawodowych oraz o poszczególnych zawodach,
 • środowisko pracy,
 •  zadania i czynności wykonywane  na danym stanowisku pracy,
 • narzędzia pracy,
 • możliwości zatrudnienia,
 • zarobki,
 • wymagania psychiczne i fizyczne,
 • możliwości rozwoju zawodowego.

 

Poznać ścieżki edukacji

 •  system szkolny, czyli rodzaje szkół i  kierunki kształcenia,
 •  możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 • - możliwości przekwalifikowania,
 • - możliwości podwyższenia kwalifikacji.

 

Ważne jest podejmowanie decyzji związanych z wyborem szkoły z uwzględnieniem zdania rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych oraz sugestii wieloletnich kolegów i przyjaciół, a przede wszystkim  lekarza medycyny pracy. Dlatego warto skorzystać z rad kierowanych do rodziców trzecioklasistów gimnazjalnych.
Bardzo ważna jest też rola rodziców

 

 1. Słuchajmy z uwagą tego, co ma do powiedzenia nasze dziecko.
 2. Wierzmy w jego możliwości.
 3. Okazujmy miłość i zainteresowanie jego sprawami.
 4. Cieszmy się z sukcesów naszego dziecka.
 5. Stwórzmy odpowiedni klimat do rozmów  o  jego przyszłości.
 6. Dzielmy się z nim swoimi przemyśleniami i cennymi doświadczeniami zawodowymi w sposób, który zachęci i pobudzi dziecko do rozważań na temat własnej przyszłości.
 7. Uszanujmy i zaakceptujmy decyzje zawodowe  naszego dziecka.
 8. Nie narzucajmy  mu naszej własnej wizji przyszłości, ponieważ  będzie to jego życie, a nie nasze.
 9. Dajmy mu szansę na dokonanie własnego wyboru.
 10. Przygotujmy dziecko do radzenia sobie z niepowodzeniami i czerpania z nich wiedzy o sobie samym oraz do wyciągania wniosków.
 11. Przygotujmy z dzieckiem  „plan awaryjny” uwzględniający inną możliwość dalszego kształcenia.

 

Nasza Poradnia prowadzi doradztwo zawodowe grupowe oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów niezdecydowanych do podjęcia decyzji zawodowych. Doradza także rodzicom i nauczycielom w sprawie udzielania właściwej pomocy dzieciom pozostającym w szczególnej sytuacji życiowej i zdrowotnej.

Poradnia wydaje w tych sprawach następujące dokumenty:

 • Opinie w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • Opinie w sprawie przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum) kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na  stan zdrowia;
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.

Poradnictwo zawodowe możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

                                Służę fachową pomocą jako doradca zawodowy

                                                                                       mgr Elżbieta Brzosko

                                                                        

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.