Podstawy Prawne

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PORADNI

Przedmiot działalności i kompetencje Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach wynikają z następujących podstaw prawnych:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 256poz.2572 z późniejszymi zmianami);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i pacówkach;
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. z 2008r. nr 173 poz.1072)
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009r. nr 23 poz. 133).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12.02.2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz.U. Nr 13,poz. 114),
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach, i oddziałach oraz w ośrodkach;
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych;
 11. Rozporządzenie MENiS z dnia 4.04.2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141);
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
 13. Pozostałe akty wykonawcze wydane do Ustawy o systemie oświaty.
  Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach(2011).

Pełne teksty aktów prawnych można znaleźć na stronach: MEN, Kuratorium i Oświaty w Białymstoku.

Dodaj komentarz